S'inscrire à la prière:

  
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo
On a créé ce site pour mobiliser le peuple de Dieu dans la prière. Un Jour, Une Prière.
Vous pouvez écrire ici votre prière pour Madagascar. Vous pouvez écrire en Français ou en Malgache. (Andao isika hiaraka hivavaka isan'andro ho an'ny firenentsika. Soraty eto ny vavaka tianao atao.)

 26 dec. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Samia isika mivavaka ho an'ny firenentsika!

Samia isika mivavaka ho an'ny firenentsika, mba tsy hisy korontana eto ao aorian'ny fifidianana atao eto. Aza mitsahatra ny mivavaka ho an'ny firenentsika e! (Jeremia 29. 7)
Mba handre ny antsoantso ataontsika aminy eto anie, Andriamanitra. (Eksody 3. 9)
(Photo: Andry Andriarimalala, 2018)

Partager sur Facebook

 02 octobre 2018
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour que la situation actuelle s'améliore

Prenons cette ville, prenons cette nation.
Que ton royaume vienne Seigneur.
Nous prions pour le renouveau.
Nous sommes appelés à changer.
"Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie (...)"
- (2 Chroniques 7. 14)
(Photo: Jesy Diera Ramanandray, 2018)

Partager sur Facebook

27 sept. 2018
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour que la situation actuelle s'améliore

Madagascar est le seul pays qui s’appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre.
Depuis son indépendance, en 1960, Madagascar n’a cessé de s’appauvrir, et rien ne semble pouvoir inverser cette tendance. Le déclenchement d’une nouvelle crise peut intervenir à tout moment. En 1970 on comptait 30% de pauvres à Madagascar. Aujourd'hui 92% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Les spécialistes parlent de mystère malgache. La terre est pourtant fertile, le sous-sol est riche en ressources et la pression démographique serait raisonnable. Le pays n’est pas en conflit, mais la crise s’intensifie. Les ressources naturelles sont aux mains de concessions étrangères. Les élites sont déconnectées de la population. La corruption est endémique. Le pays serait dans une impasse politique et un déclin économique. Et c’est l’immense majorité de la population les plus pauvres qui paient le plus lourd tribu: Insalubrité, malnutrition, manque d’eau propre, absence d'assainissement, recrudescence de maladies. Que les promesses de Dieu pour son peuple qui sont écrites dans la Bible se réalisent dans notre pays. Que Dieu ait pitié de Madagascar!
(Photo: Valérie Andria, 2018)

Partager sur Facebook

20 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao rey olona hiantso vonjy amin'Andriamanitra a!

Raha miantso vonjy amin'Andriamanitra ny olony eto, de Andriamanitra afaka mandefa olona be de be hamonjy ny Malagasy eto. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra amin'ny olony eto e. Miandry ny olony Andriamanitra hivavaka sy hiantso vonjy aminy e. Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? (2 Tantara 7.14) Andriamanitra ao @ Baiboly ao, de mampanantena ny olony fa RAHA mivavaka sy mitady azy ny olony eto, de mamonjy ny olony eto Andriamanitra. (misy condition le izy, RAHA...) "kanefa RAHA amin'izay no avy hanetry tena ny vahoakako izay iantsoana ny anarako, ka hivavaka sy hitady Ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy, dia hihaino avy any an-danitra Aho ka hamela ny fahotany ary hahasitrana ny taniny. " - (2 Tantara 7.14)
(Photo: Ny Rado Rafalimanana, 2018)

Partager sur Facebook

18 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Pasitera hafahafa ity milatsaka prezida eto ity

Pasitera izy, kanefa izy mangataka fitahiana amin'ny razana.
O ry pasitera o, aza fitahina ny vahoaka.
O rey olona o, tsy misy razana mitahy izany e.
Andriamanitra irery no mitahy ny olony.
Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve?
Ny zavatra misy eto amin'izao de vokatry ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly.
Tsy miova ny tenin'Andriamanitra amintsika olony eto. Miandry antsika Andriamanitra mba hivavaka sy hiantso vonjy aminy. (2 Tantara 7. 14)
"(...) Ialao ny toe-dratsy, ilaozy ny sampinareo sy ny fomba rehetra maharikoriko fanaonareo."
- (Ezekiela 14. 6)
"Tetsy andaniny dia mba nanaja ny TOMPO ihany izy, fa tetsy ankilany kosa dia nanompo ny sampiny izy hatramin'ny zanaka aman-jafiny mandraka ankehitriny."
- (Mpanjaka 17. 41)
(Photo: Pasteur Mailhol, 2018)

Partager sur Facebook

16 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao rey olona hiantso vonjy amin'Andriamanitra a!

Vonjeo ny firenena malagasy, Andriamanitra o!
Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra.
Rehefa maditra sy tsy miraharaha an'Andriamanitra ny vahoakany eto, de olona tsy miraharaha vahoaka no apetrak'Andriamanitra eto @ 2019. Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? Jereo ange ireo mpitondra nisy nifandimby teto e.
Raha mpitondra miraharaha vahoaka no misy eto, de tsy ohatra izao ny zava-misy eto.
"Nefa mba jereo ange ity tanindrazanareo: tafalatsaka lalina anaty henatra, tototry ny fahafaham-baraka. Indro izy nanjary farany amin'ny firenena, lasa taniefitra sy tany hay ary tanety ngazana."
- (Jeremia 50. 12)
"Ry vahoakako o, hoy ny TOMPO, olona mpanjakazaka anao no mampahory anao ary olona tsy miraharaha anao no manapaka anao; ry vahoakako o, ireo mpitondra anao no nampivily anao ka lalan-tsiizy no nitondrany anao."
- (Isaia 3. 12)

Partager sur Facebook

11 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Vonjeo ny firenena malagasy, Andriamanitra o!

Lasan'ny vazaha daholo fotsiny ny trondro eto. Ny ankamaroan'ny Malagasy eto anefa maty noana. Amin'izao koa de misy sambo piraty tonga eto manjono antsokosoko eto. Lasan'ny vazaha sy ny Sinoa fotsiny ny sakafo eto. Ripaka toy izany koa ny ala voajanahary eto. Kely sisa de ripaka tanteraka ny ala voajanahary eto. Ny hazandrano any anaty ranomasina eto koa moa, mitady ho ripaka ihany koa. Sahirana amin'izao ny Malagasy mpanjono mipetraka any amoron-tsiraka, fa mila mandeha lavitra vao mahazo trondro. Resahina be eto amin'izao ny hoe fiarovana ny tontolo iainana eto. Asa inona avy ny paik'ady ataon'ny fanjakana amin'izao eto, hiarovana ny tontolo iainana misy eto? Asa iza indray moa amin'izao ny ministry ny jono eto, sy miaro ny tontolo iainana eto?
"Ary noho izany dia mitomany ny tany ary reraka izay rehetra mitoetra ao aminy, (...) Eny, na dia ny hazandrano any anaty ranomasina aza dia ringana koa. "
- (Hosea 4. 3)

Partager sur Facebook

09 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Manana planina tsara ho anao, Andriamanitra

"Izaho manko no mahalala ny hevitra omaniko ho anareo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Teny hentitra avy amiko TOMPO izany. Ho avy azo antoka no homeko anareo ."
- (Jeremia 29. 11)
(Photo: adoredieu.com)

Partager sur Facebook

07 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Omeo sakafo ny mahantra

"Hotahina izay manana fijery mangoraka, satria mizara ny haniny amin'ny mahantra izy."
- (Ohabolana 22. 9, DIEM)
"Anaro ireo mpanankarena mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, mba halala-tanana ary mba ho vonona hifampizara amin'ny hafa;"
- (1 Timoty 6. 18, DIEM)
"(...) Sokafy tsara amin'ny mpiray firenena aminareo ny tananareo, dia amin'ny ory sy mahantra eo amin'ny taninareo."
- (Deoteronomy 15. 11, DIEM)
(Photo: Joyce Meyer Ministries, 2015)

Partager sur Facebook

04 sept. 2018

Bonne rentrée

Pour tous les enfants, les jeunes et les adultes qui reprennent après les vacances.
"Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance." (Jérémie 29. 11)
(Photo: La Bible)

Partager sur Facebook

03 sept. 2018
CENI Madagascar
Source: https://www.ceni-madagascar.mg

Olom-pirenena vanona sy vonona

Olona liana amin’ny tantaram-pireneny, sy ny fanjakana misy eo amin’izany fireneny izany, ny firafiny, ny anjara asan’ny rafitra tsirairay, ny fomba fampiasana ireo ary ny antony ilàna azy,
Olona liana ihany koa amin’ny Lalàna isan-tsokajiny : ny Lalàm-panorenana, ny lalàna tsotra, ny didy, ny fitsipika, ny dina.
-Rafi-kevitra sy foto-kevitra ary ireo soatoavina ilafihan’ny fahefana,
-Kolontsaina malagasy : ny soatoavina sy ny fomba amam-panao,
-Soatoavina repoblikanina : ny andraikitry ny olompirenena ao anaty rafitra demôkratika,
-Fomba fandraisan’ny olom-pirenena anjara amin’ny fanapahan-kevitra iombonana.
2 – Olona afaka mandray anjara amin’ny fiainana pôlitika, izany hoe:
– Mizaka ny zom-pirenena (manana kopia nahaterahana, feno 18 taona katroka, manana kara-panondro, afaka mifidy, afaka mirotsaka hofidina, manana zo samihafa),
– Manana fahalalahana sy fahaiza-manao samihafa,
3 – Mponina ao amin’ny Repoblika :
– Anisan’ny tompon’ny fiandrianam-pirenena, izany hoe loharanon’ny fahefana izay ampindraminy ny olom-boafidy amin’ny alalan’ny fifidianana,
– Manana zo sy adidy ary andraikitra araka ny toerana misy azy, manana fahalalana samihafa.
4 – Olona manana fahaiza-manao izany hoe:
– Fahaiza-mamakafaka (manangona sy manamarina vaovao, manazava, mandahatra laharam-pahamehana, mamantatra sy mandanjalanja ny anton-javatra sy ny vokany, mieritreritra, mikirakira hevitra, mitsikera),
– Fahaizana mifandray amin’olona (mifampiresaka, mifanakalo hevitra: mihaino, maneho hevitra, miady hevitra, mifampiraharaha sy mandresy lahatra, manatratra marimaritra iraisana, manao fifanekena),
– Fahaizana mandray anjara (miatrika olana, izany hoe mamantatra ny olana, mikaroka sy manolotra vahaolana, manao drafitrasa, fandaharana tetikasa sy lamin’asa, miara-miasa, mandamina fifanolanana, tsy mitanila).
5 – Olona manana toe-tsaina amam- pitondrantena mendrika izany hoe manana toetra manokana toy ny fandalàna ny fahamarinana, fitiavan-tanindrazana sy fandalana ny kolontsaina malagasy ary ny soatoavina repoblikanina,
Olona ihany koa manana fahazarana manao adidy, mandray andraikitra, anatin’ny fifehezan-tena, fanajana tena, sy liam-pandrosoana, ary misokatra amin’ny hevitra sy ny teknôlôjia vaovao).
6 – Olona manana toetra mandala ny fiarahamonina:
– Manaja sy mitandro ny zo aman-kasin’ny mpiara-belona,
– Manaja sy mitsimbina ny ain’ny manodidina azy (ny olona, ny biby, ny zava-maniry).
(Source: CENI Madagascar, 2018)

Partager sur Facebook

02 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Fifidianana prezida 2018

Iza ny kandida hofidinareo @ ity fifidianana prezida eto ity?
Olona matahotra an'Andriamanitra no fidio atao prezida eto @ 2019.
Mila mino ilay Mpahary isika raha hanarina an'i Madagasikara.
Fifidianana prezida @ 07 novembra 2018 (1er tour); @ 19 desambra 2018 (2e tour); @ 9 janoary 2019 (Résultat)
"Fa ny amin'ny sisa, dia mifidiana lehilahy be herimpo ao amin'ny vahoaka, dia lehilahy fatra-panaja an'Andriamanitra, tia fahamarinana sady tsy mandray tsolotra; (...)" - (Eksdody 18. 21)
(Photo: Ny Rado Rafalimanana, 2018)

Partager sur Facebook

01 sept. 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Inona no tenin'i Jesoa amintsika mpianany rehetra eto?

Inona no tenin'i Jesoa amintsika mpianany rehetra eto?
Raha mifankatia tokoa isika, de mpianatr'i Jesoa. Isika eto ve mifankatia?
Ny mpanao politika eto ve mifankatia?
Mpianatr'i Jesoa tokoa ve isika?
Manaraka ny tenin'i Jesoa ao @ Baiboly ve isika?

Raha milaza isika fa tia an'Andriamanitra isika, kanefa isika mankahala ny mpiray tanindrazana amintsika de mpandainga. (1 Jn.4.20);
Raha mankahala ny kristianina mitovy aminao ianao, de mpamono olona. (1 Jn.3.15)
Ary izao koa no fantaro fa ny mpamono olona, ny mpandainga de tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. (Apokalipsy 22.15)

"Izay rehetra mankahala ny namany iray finoana dia mpamono olona; ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana ny fiaina-maharitra mandrakizay mitoetra ao anatiny." - (1 Jaona 3. 15)
"Raha misy manao hoe: Manam-pitiavana an'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny namana iray finoana, dia mpandainga izy; (...)" - (1 Jaona 4. 20)

"Ny hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, dia raha mifankatia ianareo. " - (Johany 13. 35)
"Mifankatiava hatrany toy ny mpiray tampo ao amin'i Kristy." - (Hebreo 13. 1)
"(...) mifankatiava fatratra, satria ny fitiavana no mikosoka ny fahotana maro niavosa." - (1 Petera 4. 8)

"(...) ny tsy mpino, ny mpanimbazimba, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra, dia hanana ny anjarany any amin'ny farihy mirehitra afo aman-tsolifara: izany no fahafatesana faharoa." - (Apokalipsy 21. 8)
"Fa any ivelany kosa izay manana toe-panahy maharikoriko: dia ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sy mpandainga." - (Apokalipsy 22. 15)

(Photo: Présidence de la République de Madagascar, 2018)

Partager sur Facebook

31 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Fifidianana prezida 2018

Asa iza no lasa prezida eto @ 2019?
Iza @ ireo kandida miisa 36 eto ireo no roa voalohany, mahazo vato betsaka eto?
Asa hanao ahoana no hiafaran'ity fifidianana eto ity?
Mivavaha mba tsy hisy gidragidra eto ao aorian'ny fifidianana atao eto.
Fifidianana prezida @ 07 novembra 2018 (1er tour); @ 19 desambra 2018 (2e tour); @ 9 janoary 2019 (Résultat)
(Photo: Marc Ravalomanana - Ofisialy, 2018)

Partager sur Facebook

30 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Fifidianana prezida 2018

Asa misy ohatrinona avy indray no vola lanin'ny sasany amin'ny propagandy amin'ity fifidianana prezida 2018 eto ity?
43 millions dollara eo ho eo ny vola nampiasain'ny ekipan'i Andry Rajoelina izay nanohana an'ingahy Hery Rajaonarimampianina t@ 2013.
22 millions euros eo ho eo ny vola lanin'ingahy Francois Hollande t@ propagandy. (2012)
21 millions euros eo ho eo ny vola lanin'ingahy Nicolas Sarkozy t@ propagandy. (2007)
(Source: Friedrich-Ebert-Stiftung FES Madagascar, 2018)

Partager sur Facebook

29 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Vonjeo ny taninay, ry Andriamanitray o!

Andao hiantso vonjy amin'i Jesoa Kristy rey olona o!
Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra.

Partager sur Facebook

27 août 2018
Ny Baiboly DIEM
Source: https://www.bible.com/

Partager sur Facebook

27 août 2018
Youtube
Source: https://www.youtube.com/
Je suis enfant de Dieu par Lovenson Clerveau
Tu m’as ébloui par tes mélodies,
Tu m’entoures d’un chant d’Amour,
Chant de délivrance devant mes ennemis,
Toute mes craintes s’enfuient.

Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu.

Avant ma naissance, tu m’avais choisi,
Appelé par mon nom, tu m’as adopté,
Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines.

Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu.

Tu fends la mer et je peux la traverser.
Mes peurs se noient dans ton amour.
Tu m’as sauvé alors je peux chanter.
Je suis enfant de Dieu.

Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu.

Religion
25 août 2018
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour une alternance démocratique

Depuis l'indépendance du pays de 1960 jusqu'à maintenant il n’y a jamais eu une vraie alternance démocratique de pouvoir. Malheureusement c’est toujours par un coup d’Etat et, ou des tueries que quelqu'un prenne le pouvoir. Prier pour qu’il n’y ait plus de coup de d’Etat à Madagascar. Qu'il n’y a plus de tuerie dans la rue de la Capitale à Antananarivo. Qu’on puisse se manifester librement dans la rue. Au début de la manifestation organisée par les opposants au régime en avril 2018 les militaires ont tiré sur les manifestants occasionnant des morts. Il y avait aussi des tueries dans la Capitale à Antananarivo en 1972, 1991, 2002, 2009 et 2018. Tous les 10 ans environ il y a une crise cyclique dans le pays. Que cette malédiction soit stoppée et brisée.
“Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.” (Jérémie 29. 7)
“Obéissez aux autorités à cause du Seigneur : au roi parce qu’il est le chef de tous, et aussi aux gouverneurs. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien.” (1 Pierre 2. 13 - 14)
“Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie; Quand le méchant domine, le peuple gémit.” (Proverbes 29. 2)
(Photo: Pov, 2018)

Partager sur Facebook

24 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Ny loza izay ho valin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra

Samy milaza azy fa mivavaka daholo ny ankamaroan'ny olona eto. Izao anefa no fantaro: Andriamanitra tsy mila anao manao sorona biby alatsa-dra intsony. Ny devoly sy ny forongony no mila ra latsaka atao sorona. Ary ny tena loza de ny filoham-pirenena eto mihitsy no mankasitraka izao fomba izao.

"(...) isan’ny mpandala ny kolontsaina sy fomba malagasy ny filoha Rajaonarimampianina ary mamporisika ny vahoaka amin’ny fandalana ny maha Malagasy, - izay fototry ny vina fisandratana tian’ny filoham-pirenena hapetraka eto Madagasikara. (...)"
(Source: Présidence de la République de Madagascar)

Raha mitahy araka ny filazanareo azy ny razana, de ny Malagasy eto no tokony manankarena indrindra amin'izao. I Madagasikara anefa no gisitra sy farany eran-tany amin'izao. Mba misy olon-kendry anankiray ve mba afaka hahatakatra izao?
Mihatra ara-bakiteny eto ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ny loza izay ho valin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra. (Jereo Deoteronomy 28)

Sokafy ny Baiboly, de jereo ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Deoteronomy 28; de ampitahao amin'ny zavatra misy eto. Jereo fa tanteraka ara-bakiteny eto daholo ny ozona voasoratra ao @ Deoteronomy 28.
Santionany amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Baiboly izao asehoko anao izao. -
"Fantaro tsara izao: tsy hanana anjara lova amin'ny Fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga na ny maloto fitondrantena na ny mpanompo sampy (...)"
- (Efesianina 5.5)

"Raha tsy ekenareo kosa ny TOMPO Andriamanitrareo ka tsy imasoanareo hotanterahina ny didy aman-dalanany rehetra (...), dia ho tonga sy hianjady aminareo ireto ozona rehetra ireto (...)"
- (Deoteronomy 28. 15)
"Ho voaozona ianareo na ny ao an-tanan-dehibe na ny any ambanivohitra.
"Tsy hisy voankazo ny haronareo ary tsy hisy lafarinina ny vata fitahirizan-tsakafonareo.
"Tsy ho maro anaka ianareo; tsy hiavosa ny vokatry ny taninareo, ary tsy ho maro taranaka ny omby sy ondry aman'osinareo.
"Ho voaozona ianareo na miditra na mivoaka ny tranonareo. "
- (Deoteronomy 28. 16 -19)

" Ho mafy toy ny varahina ny lanitra eo ambony lohanareo, ary ho mafy toy ny vy ny tany eo ambany tongotrareo.
"Toy izay ranonorana, dia vovoka sy fasika no halefan'ny TOMPO ho amin'ny taninareo; avy eny amin'ny habakabaka no hilatsahan'izany vovoka sy fasika izany aminareo, mandra-paharinganareo. "
- (Deoteronomy 28. 23; 24)
"Ny vokatry ny taninareo sy izay rehetra efa nisasaranareo dia hohanin'ny firenena izay tsy fantatrareo; (...)"
"Voan-javatra betsaka no hoentinareo hafafy any an-tsaha, fa kely kosa no vokatra hangoninareo, satria ho lanin'ny valala ireny. "
- (Deoteronomy 28. 33; 38)

" Ny vahiny eo aminareo no hisandratra ho ambony dia ambony noho ianareo, fa ianareo kosa ho ambany dia ambany.
"Ireo no hampisambo-bola anareo fa tsy ianareo intsony no hampisambotra azy. Ireo no ho lohalaharana fa ianareo ho farany. "
- (Deoteronomy 28. 43; 44)
"Ho famantarana sy fampitandremana hatrany hatrany ireny ho anareo sy ho an'ny taranakareo. "
- (Deoteronomy 28. 46)

(Photo: Présidence de la République de Madagascar)

Partager sur Facebook

Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
21 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra. Andriamanitra o, tsofy eto amin'ny taninay ny rivotry ny fanahinao masina, mba handraoka ny haizina misy eto, ary mba hitondra fifohazam-panahy eto.
"Antsoy Aho, dia hamaly anao sady hampianatra anao zava-dehibe izay tsy takatry ny saina sady tsy mbola fantatrao. "
- (Jeremia 33. 3)
(Photo: AdoreDieu.com)

Partager sur Facebook

20 août 2018
Youtube
Source: https://www.youtube.com/
Bénis l'Éternel, ô mon âme, par Jeunesse en Mission
Bénis l'Éternel, oh oh oh mon âme!
Et glorifie son Nom,
chante plus que jamais oh mon âme!
Je glorifierai ton Nom.

Voici l'aurore, le jour se lève,
tout à nouveau je veux chanter.
Malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre.
Le soir encore, je Te chanterai.

Oui bénis l'Éternel, oh oh oh mon âme!
Et glorifie son Nom,
chante plus que jamais oh mon âme!
Je glorifierai ton Nom.

Tu es bonté, lent à la colère,
Ton Nom est grand et ton coeur est bon.
Pour Tes bienfaits, je chanterai sans cesse,
sans nombre sont les raisons de mon coeur.

Oui bénis l'Éternel, oh oh oh mon âme!
Et glorifie son Nom,
chante plus que jamais oh mon âme!
Je glorifierai ton Nom.

oh oh oh oh oh oh...

En ce jour où faibliront mes forces,
Cette heure approche où viendra la fin.
Alors mon âme chantera encore,
durant 1000 ans puis éternellement.

Oui bénis l'Éternel, oh oh oh mon âme!
Et glorifie son Nom,
chante plus que jamais oh mon âme!
Je glorifierai ton Nom.

Oui bénis l'Éternel, oh oh oh mon âme!
Et glorifie son Nom,
chante plus que jamais oh mon âme!
Je glorifierai ton Nom.

Oui Je glorifierai ton Nom,
oui Je glorifierai ton Nom.

(J'aime l'Éternel vol.3 #980)

Religion
17 août 2018
Youtube
Source: https://www.youtube.com/
Tu es bon (Yahwé), par Samuel Olivier
L'Éternel est mon berger,
De rien, je ne manquerai.
Ô mon âme chante, mon âme.
Pas à pas, il me conduit,
Au bord des eaux calmes, Je le suis.
Ô mon âme, chante mon âme

Refrain
Oui toujours le bonheur et la grâce
M'accompagneront devant sa face.
Dans sa présence,
tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi,
aucun mal, mon âme tu ne craindras,
Et dans son temple
Je reviendrai, Je reviendrai.

Et si je traverse encore
La vallée de l'ombre de la mort,
Ô mon âme, chante, mon âme.
Puisqu'il m'aime le premier,
Non rien ne pourra me séparer
De son amour, de son amour.

Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé
Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé,
Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé.

Bientôt, il viendra me chercher
Et dans sa maison j'habiterai.
Ô mon âme, chante, mon âme.
Sans cesse jusqu'à son retour,
Mon âme chante son amour
Tous les jours, tous les jours.

Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé
Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé,
Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé.

(J'aime l'Éternel vol.3 #970)

Religion
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
17 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Tompo ô!
Amin'zao fotoana izao, eny, Tompo, fantatrao.
Ary tsy miafina Aminao, ny fididianana ho atao.
Sy ireo kandida maro, te ho filoha atsy ho atsy.
Ny ankamaroany Tompo, fantatrao fa olon-dratsy.

Tompo ô!
Ny Gasy mpifidy, mba tolory fahendrena.
Hahay hifidy, izay ho filoham-pirenena.
Mianta Aminao, mba omeo saina mahay manavaka.
Ny olona afaka anavotra sy ny andatsaka andavaka.

Tompo ô!
Filoha matahotra Anao, no mba hitarika anay.
Filoha mitsinjo ny hafa, izay kinga sy mahay.
Filoha mankasitraka ny marina sy mandalà fihavanana.
Ka hanavotra ny namana sy hanampy izay tsy manana.

Tompo ô!
Ireo mpitondra nifandimby, izay nandroba ity Nosy.
Mba kasio re ny fony ho toin'ny an-dRazakaiosy.
Hanonitra avo efatra heny, izay nataony ampi-mamba.
Sy izay nangalariny, fony izy mbola jamba.

Tompo ô!
Ny vina, ny paik'ady, hampandrosoam-pirenena.
Ho ankinina Aminao, ho tanterahana am-pahendrena.
Ny sakan-tsakana ho resy, ny fikasana ho tanteraka.
Hiadananay izay velona sy ny zanaka ho hateraka.

Tompo ô!
Mamelà ny helokay sy ireo fahadisoana maro.
Ka ny Nosinay ry Tompo, Ianao no ho Mpiaro.
Tompo ô, mba faniriana, ho an'ny Gasy an-tapitr'isa.
Raha miala eto an-tany mba ahazo Paradisa.

Tompo ô !
Ireo voalaza ireo, ho anay sy ny ho taranakay.
Nefa aoka ny ho tanteraka, dia ny sitrakao ry RAY...
Safidiarison A. T. (01/08/2018, Ankadiefajoro)
– ... mivavaka ...mivavaha.
(Photo: Andry Rajoelina - 2018)

Partager sur Facebook

14 août 2018
Ny Baiboly DIEM
Source: https://www.bible.com/

La Bible: Le verset du jour

“37 Mety hisy mosary eto amin'ity tany ity na areti-mandringana, mety ho mainan'ny rivotra na ho lo am-potony ny vary, na koa hisy andiam-balala sy sompanga tonga; mety hisy fahavalo manao fahirano ireo Israelita ao amin'ny tanana anankiray, na koa hipoitra ny fahoriana aman'areti-mifindra isan-karazany. 38 Rehefa ny olona tsirairay na ny Israelita vahoakanao no samy mahatsapa ny fahoriam-pony, ka manandra-tanana mitodika amin'ity trano ity ary manao vavaka amam-pifonana isan-karazany, 39 dia mba mihainoa avy any an-danitra toeram-ponenanao Ianao, TOMPO o, ka mamela heloka azy; ary midira an-tsehatra Ianao ka araka ny sori-dalana rehetra nizorany anie no samy hamalianao azy avy, satria fantatrao ny fony; eny, Ianao dia Ianao irery ihany no mahalala ny fon'ny olombelona rehetra. 40 Izany no hataonao amin'ny Israelita, dia ny mba hanajany Anao mandritra ny andro rehetra hiainany eto amin'ity tany nomenao ny razanay ity. 41 Mety hisy ny vahiny izay tsy anisan'ny Israelita vahoakanao; kanefa niainga avy any an-tany lavitra izy hankaty noho ny aminao, 42 satria nandre ny lazanao lehibe sy ny fiarovanao mahery ary ny fahefana ampiharinao. Rehefa tonga hivavaka mitodika amin'ity tempoly ity izy, 43 dia mba mihainoa avy any an-danitra toeram-ponenanao Ianao, TOMPO o, ka manaova araka izay rehetra angatahiny. Izany no hahalalan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany Anao sy hanajany Anao tahaka ny ataon'ny Israelita vahoakanao ary hiekeny fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'ity trano naoriko ity. ”
- (1 Mpanjaka 8. 37 - 43)

Religion
13 août 2018
Youtube
Source: https://www.youtube.com/
Tu es bon (Yahwé), par Samuel Olivier
L'Éternel est mon berger,
De rien, je ne manquerai.
Ô mon âme chante, mon âme.
Pas à pas, il me conduit,
Au bord des eaux calmes, Je le suis.
Ô mon âme, chante mon âme

Refrain
Oui toujours le bonheur et la grâce
M'accompagneront devant sa face.
Dans sa présence,
tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi,
aucun mal, mon âme tu ne craindras,
Et dans son temple
Je reviendrai, Je reviendrai.

Et si je traverse encore
La vallée de l'ombre de la mort,
Ô mon âme, chante, mon âme.
Puisqu'il m'aime le premier,
Non rien ne pourra me séparer
De son amour, de son amour.

Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé
Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé,
Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé.

Bientôt, il viendra me chercher
Et dans sa maison j'habiterai.
Ô mon âme, chante, mon âme.
Sans cesse jusqu'à son retour,
Mon âme chante son amour
Tous les jours, tous les jours.

Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé
Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé,
Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé.

(J'aime l'Éternel vol.3 #970)

Religion
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
13 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Antso atao ho an'ny mpivavaka eto. Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra. Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika. 10 minitra isan'andro hivavaka ho an'ny firenentsika isika. Mialoha ny fifidianana prezida atao eto @ 2018, de hiaraka hivavaka isika, sy aorian'ny fifidianana atao eto.
Ary na 1mn fotsiny ihany aza ianao no mivavaka ho an'i Madagasikara de efa tsara. Afaka tononinao fotsiny ny hoe: "Madagasikara an'i Kristy!" "Vonjeo ny taninay Andriamanitra o!" "Omeo mpitondra tia vahoaka izahay @ 2019!" "Omeo prezida hendry ny Malagasy @ 2019!"
"kanefa raha amin'izay no avy hanetry tena ny vahoakako izay iantsoana ny anarako, ka hivavaka sy hitady Ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy, dia hihaino avy any an-danitra Aho ka hamela ny fahotany ary hahasitrana ny taniny. "
- (2 Tantara 7. 14)
"(...) Aoka hiala amin'ny ratsy avokoa ny olona rehetra mitonona ho mpanaja ny Tompo!"
- (2 Timoty 2. 19)
(Photo: Tahina Ramakavelo - 2018)

Partager sur Facebook

YouTube
Source: https://www.youtube.com
12 août 2018

Jésus tu es là, par Philippe Decouroux
Quand le peuple de Dieu
Des quatre coins de l'horizons,
Quand le peuple de Dieu
Se rassemble en ton nom.

Refrain
Quand les coeurs s'ouvrent
Et que les mains se tendent,
Quand nos âmes soupirent
À t'entendre, assoiffées de toi.
Jésus tu es là, Jésus tu es là.
Jésus tu es là, Jésus tu es là.

Quand du milieu de nous
Comme un parfum d'adoration,
S'élèvent nos voix
Pour chanter et louer ton nom.

(J'aime l'Éternel vol.3 #868)

Religion
Madagascar Will Rise
Auteur: Miako Rasolondraibe
12 août 2018

Une génération qui se lève pour la restauration de Madagascar

C’est la larme à l’oeil que nous sommes repartis de ce village où MWR va agir ! Madagascar, le vrai Madagascar, c’est ça, ce sont ces villages reculés, coupés de tout pouvoir centralisé, qui n’ont pas l’électricité. C’est les 80% de populations rurales qui n’attendent qu’à être écoutées, aimées, qui attendent qu’on leur donne de la valeur. Il y a tellement de choses à faire, voir tout à refaire ! Mais c’est pour ça que nos cœurs brûlent et qu’on est prêts à payer le prix. Si tu as de l’amour, l’effort et les sacrifices ne se sentiront même pas. Parce que le pire ce n’est pas d’essayer et de ne pas y arriver, mais le pire c’est de ne rien faire du tout. Madagascar, We will make it rise together ! #MadagascarWillRise
(Photo: Miako Rasolondraibe, 2018)

Partager sur Facebook

YouTube
Source: https://www.youtube.com
11 août 2018

Mon ancre et ma voile, par David Durham
Dieu tu es ma force, ma consolation,
Une lampe devant mes pas.
Ta voix a triomphé de l'ouragan,
Remporté le combat.

Refrain
Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour;
Toi, qui as fixé le cours des étoiles,
Sois mon ancre, sois ma voile !

Tu étends mes ailes pour toucher les cieux,
Protégé par ta main.
Ta grâce m'appelle à lever les yeux
Et suivre ton chemin.

Ta miséricorde coule de la croix,
Ton sang m'a racheté.
Tout ce que je suis me vient de toi.
Sans fin je te louerai.

(J'aime l'Éternel vol.3 #794)

Religion
Madagascar Will Rise
Auteur: Miako Rasolondraibe
11 août 2018

Une génération qui se lève pour la restauration de Madagascar

Étrange que j’aie vu tellement d’hommes se succéder, écraser leurs frères uniquement pour grimper les rangs du pouvoir... Mais encore plus étrange que j’aie vu des jeunes qui ont subi avec leurs familles les conséquences des erreurs de ces hommes, accepter quand même de poursuivre leurs traces et chercher à tout prix la gloire, la puissance, en mettant de côté leurs cœurs.
Ces hommes ont trahi ton pays, ils ont fait couler le sang, certains de ces hommes te tueraient si c’était pour avoir plus d’argent. Ils en ont rien à faire de ta famille, ton avenir, de tes souhaits, ils veulent juste t’accaparer, voler tes rêves, se servir de ton intelligence, mais ils te laisseront comme ça, sur le côté, dès le jour où ils n’auront plus besoin de toi.
Pourquoi tu les laisses faire ? Pourquoi tu gaspilles ta jeunesse pour eux ?
Arrête de vivre et de servir la vision de quelqu’un d’autre. Bats-toi pour la tienne. Et il vaut mieux mourir pour quelque chose en quoi on a cru, que mourir pour une cause qui n’en vaut pas la peine.
Madagascar a besoin que des jeunes se lèvent et fassent réellement la différence. Madagascar a besoin de personnes qui se mettront réellement à part, et qui se tiendront debout jusqu’au bout pour combattre la corruption, la haine, l’égoïsme, les rivalités qu’il y a dans ce pays. Le monde entier nous regarde et se moque de nous, parce qu’on a les richesses pour faire vivre la planète entière. Et pendant qu’on se trahit entre nous, eux ils volent tout. Pourquoi tu acceptes de contribuer au fait qu’un potentiel plus riche pays du monde demeure un des plus pauvres et instable au monde ? On ne peut pas être intelligent une seconde et se dire « non » ? « Stop je veux que tout ce cercle vicieux s’arrête, je veux cesser de servir un système qui a tout détruit » Est ce que pour une seule fois tu peux ne pas t’aimer toi-même mais choisir d’aimer ton pays ? D’aimer ses enfants, ses futures générations ? Tes futurs enfants ?
Tu sais qu’ils en ont déjà plein les poches ? Ils veulent le pouvoir mais avec tout leur argent on ressusciterait Madagascar 4 fois. Mais s’ils ont les moyens pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu’ils ne le veulent pas. S’ils voudraient ils le feraient mais ils ne le font pas. S’il te plaît ne suis pas leurs pas...
(Photo: Miako Rasolondraibe, 2018)

Partager sur Facebook

Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo
10 août 2018

Appel à la prière pour Madagascar

Nous cherchons 365 personnes qui s’engagent à prier pendant une année.
Nous voulons sensibiliser 1 personne par jour pour prier pendant 10 à 30 minutes. (10 mn x 3)
Nous sommes convaincus que Dieu a un plan pour Madagascar.
Que cette année de prière pour Madagascar déclenche un réveil national!
C'est pourquoi nous appelons à tous les Malgaches, à la diaspora et aux amis de Madagascar à s'unir dans la prière afin que le plan de Dieu et ses promesses deviennent réalité dans notre pays.
Au moins une personne va prier pour Madagascar chaque jour.
"Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race?" (Esther 8. 6)

Partager sur Facebook

09 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Ankino amin'ny TOMPO ny fiainanao, ka itokio Izy

"Matokia ny TOMPO, manaova ny tsara, dia honina amin'ny tany nomeny ianao ka hiaina amim-pilaminana azo antoka. Aoka ny TOMPO no hiravoanao, dia homeny anao izay irin'ny fonao! Ankino amin'ny TOMPO ny fiainanao, ka itokio Izy fa hanao izay mahasoa." (Salamo 37. 3 -5)
"Matokia Azy lalandava, ry vahoakany, atosahy eo anoloany ny fiahianareo fa Izy Andriamanitra no fialofantsika." (Salamo 62. 9)
(Photo: www.adoredieu.com)

Partager sur Facebook

Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo
09 août 2018

Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira

"Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira." (Psaumes 37. 3 -5)
(Photo: www.adoredieu.com)

Partager sur Facebook

07 août 2018
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance

Seigneur, aujourd'hui encore, je veux prendre un instant pour te dire merci, car tu prends tellement soin de moi et je t'en suis reconnaissant.
"Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ." (1 Thessaloniciens 5. 17; 18)
(Photo: www.adoredieu.com)

Partager sur Facebook

06 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Mba vonjeo re, TOMPO o, fa miharingana ny mpivavaka marina; ary dia tsy misy intsony ny olona azo itokiana.Religion
05 août 2018
La Bible, parole de Dieu
Source: https://www.bible.com/

Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père.
(Colossiens 3. 17)Religion
La Bible, parole de Dieu
Source: https://www.bible.com/
05 août 2018

La Bible: Le verset du jour

Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. (Colossiens 3. 16 -17)

Religion
YouTube
Source: https://www.youtube.com
05 août 2018

Christ est Roi, par Richard Picotin
Dans son amour, Dieu, le Père envoya son fils Jésus
Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus.
Il descendit sur la terre, mais les hommes l’ont rejeté.
Ils l’ont cloué au Calvaire, mais Christ est ressuscité

Refrain
Christ est Roi, Christ est Roi,
Christ est Roi des rois.
Christ est Roi, Christ est Roi,
Christ est Roi des rois.

Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur.
Dans l’épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur.
Ils vont par toute la terre annoncer le Fils Béni
Fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit:

Christ est Roi, Christ est Roi,
Christ est Roi des rois.
Christ est Roi, Christ est Roi,
Christ est Roi des rois.

Un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés par Lui.
Ils sortiront de leur tombe, car en Lui ils ont la vie.
Ils formeront un royaume. La terre sera leur pays.
Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie.

© 1993 Richard Picotin
(J'aime l'Éternel vol.3 #850)

Religion
YouTube
Source: https://www.youtube.com
05 août 2018

Louez-le, par Eglise Lyon centre (France)
D'ici aux confins de la terre
Va résonner notre prière
Nous chanterons
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Qu'éclate en toutes les nations
Le réveil d'une génération
Nous danserons
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!

Refrain
Louez-le! Louez-le!
Qui que vous soyez
Louez-le! Louez-le!
Où que vous soyez
Louez-le! Louez-le!
En toutes circonstances
Louez-le! Louez-le!
Voici que Dieu avance

Et de l'Europe et de l'Afrique
De l'Asie jusqu'en Amérique
N'ayons plus peur
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Jeunes et vieux dans la louange
Que chantent l'Église et les anges
À Lui l'honneur
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!

Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest
Au chant de notre Père céleste
Dansons ensemble
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Qu'elles s'appellent, qu'elles jubilent
Au coeur des mers toutes les îles
Courons ensemble
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!

Chrétiens d'Orient et d'Occident
Unis autour du Dieu vivant
En Jésus Christ
Car tout est accompli
Et nous vivons de l'Esprit
Et qu'aux quatre coins de Madagascar*
S'élève un chant, naisse une danse
Pour le Messie
Car tout est accompli
Et nous crions "Jésus Christ"!

Louez-le! Louez-le!
Pour l'Éternité
Louez-le! Louez-le!
Le Dieu à jamais
Louez-le! Louez-le!
Par vos pas de danse
Louez-le! Louez-le!
Voici que Dieu avance

Religion
04 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Antso avo atao ho an'ny mpitondra ambony eto

Iza no tena nanapotika ny firenena sahala amin'izao e? Miasa ve ny mpitondra fanjakana eto amin'izao? Mba tongava saina amin'izay rey ry mpitondra malala isany o! Miova ianao dieny mbola misy fotoana hibebahana e! Samy mbola hotsarain'Andriamanitra daholo isika rehetra eto. Samy mbola hampamoahin'Andriamanitra avy isika amin'izay ataontsika eto. Tamin'ny andron'ingahy Ratsikara sy ny revolisiona sosialista no tena nahapotika ny firenena. Ary hatramin'izao moa de mbola tsy tafarina foana ny toekaren'ny firenena eto. I Madagasikara amin'izao no isan'ny firenena gisitra sy mahantra indrindra eran-tany. Samy sahirana manao ny tranony daholo fotsiny ny ankamaroan'ny olona eto. Tsy misy miraharaha ny firenena iombonana. 70% ny trano eto Antananarivo de trano tsizarizary na bidonville. (Source: ONU Habitat) 13% amin'ny mponina eto no manana jiro isan-trano eran'i Madagasikara. 2% amin'ny mponina eto Madagasikara no manana internety. Na mpitondra ambony eto ianao, na gagilahy mpanao politika eto ianao, na koa olon-tsotra ianao, na iza ianao na iza de mbola hotsarain'Andriamanitra amin'izay ataontsika isika. Dieny mbola velona rey olona de miova, de mibebaha amin'ny ratsy vita.
"Tendry ho an'ny olona tokoa ny ho faty indray mandeha, ary avy eo dia hotsarain'Andriamanitra izy;" - (Hebreo 9.27)
"Iza no mahalala? Angamba hiova fanapahan-kevitra ihany Andriamanitra ka hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy hahafaty antsika." - (Jona 3.9)
"(...) Ialao ny toe-dratsy, ilaozy ny sampinareo sy ny fomba rehetra maharikoriko fanaonareo." - (Ezekiela 14. 6)
"Nefa mba jereo ange ity tanindrazanareo: tafalatsaka lalina anaty henatra, tototry ny fahafaham-baraka. Indro izy nanjary farany amin'ny firenena, lasa taniefitra sy tany hay ary tanety ngazana." - (Jeremia 50. 12)
(Photo: Tahina Ramakavelo, 2018)

Partager sur Facebook

03 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Raha mandroso ny firenena de miadana ianao. Mivavaha amin'Andriamanitra, mba handroso ny firenena. (Jeremia 29.7)Economie
02 août 2018
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Asio alarme ny telefona isaky ny amin'ny 8 ora.
Rehefa maneno ny alarme isaky ny amin'ny 8 ora de tonony ny hoe:
"Madagasikara an'i Jesoa Kristy!"
"Vonjeo ny taninay Jesoa a!"
"Omeo prezida tia vahoaka izahay @ 2019!"
Zarao amin'ny faceboky ny hafatra, de ampitampitao isan-trano sy isam-pianakaviana.
Afaka soratanao eto ny vavaka tianao atao ho an’i Madagasikara.
Misy ekipa mivavaka @ 8 ora maraina; de misy ekipa iray hafa mivavaka @ 8 ora alina.
(Photo: Tinah Karmen Zafimandroso, 2018)

Partager sur Facebook

Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
02 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Andriamanitra o, atsimbadiho ambony ambany ny teti-dratsy ataon'ny mpanao politika eto, fa mba ampitoero eto kosa ny olo-marina.Famille
01 août 2018
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Appel à la prière pour Madagascar

Les miracles arrivent lorsque tu remplaces tes peurs par la prière et le doute par la foi.
Lorsque tu es inquiet par le moi, je t'écoute. - Dieu
Mivavaha, fa mihaino anao Andriamanitra.
"Aza manahy na inona na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isaka izay mivavaka ny zavatra ilainareo, ary angataho amin'ny fo feno fankasitrahana." (Filipianina 4. 6)
“Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.” (Philippiens 4. 6)

Lorsque tu es inquiet par le moi, je t'écoute. - Dieu


Famille
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo
01 août 2018

Appel à la prière pour Madagascar

Voilà pourquoi nous prions pour Madagascar. Nous sommes convaincus que Dieu a un plan pour Madagascar. C'est la raison pour laquelle on lance un appel aux Malgaches, à la diaspora et aux amis de Madagascar à s'unir dans la prière afin que le plan de Dieu et ses promesses deviennent réalité dans notre pays. Que cette année de prière pour Madagascar déclenche un réveil national. Que la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays! Vous pouvez écrire ici votre prière pour Madagascar. Vous pouvez écrire en Français ou en Malgache. Soraty eto ny vavaka tianao atao ho an’i Madagasikara.
(Photo: Tahina Ramakavelo, 2018)

Partager sur Facebook

31/07/18
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, dia hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra. Andriamanitra o, atsimbadiho ambony ambany ny teti-dratsy ataon'ny mpanao politika eto, fa mba ampitoero eto kosa ny olo-marina.
Samia isika mazoto mivavaka ho an'ny firenentsika e! Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika. 10 minitra isan'andro hivavaka ho an'ny firenentsika isika. Mialoha ny fifidianana prezida atao eto amin'ny 2018, dia hiaraka hivavaka isika, sy aorian'ny fifidianana atao eto.
(Photo: https://www.facebook.com/Bibles/)

Religion
30/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Appel à la prière pour Madagascar

Nous cherchons 365 personnes qui s’engagent à prier pendant une année. Nous voulons sensibiliser 1 personne par jour pour prier pendant 10 à 30 minutes. (10 mn x 3)
Que cette année de prière pour Madagascar déclenche un réveil national.
Que la gloire de Dieu se manifeste dans le pays!
“Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.” (Philippiens 4. 6)
"Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue : Ne crains pas. Crois seulement !" (Marc 5. 36)
(Photo: www.adoredieu.com)

Religion
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
30/07/18

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika. 10 minitra isan'andro hivavaka ho an'ny firenentsika isika. Mialoha ny fifidianana prezida atao eto @ 2018, de hiaraka hivavaka isika, sy aorian'ny fifidianana atao eto. Ary na 1mn fotsiny ihany aza ianao no mivavaka ho an'i Madagasikara de efa tsara. Afaka tononinao fotsiny ny hoe: "Madagasikara an'i Kristy!" "Vonjeo ny taninay Andriamanitra o!" "Omeo mpitondra tia vahoaka izahay @ 2019!" "Omeo prezida hendry ny Malagasy @ 2019!"
(Photo: Tahina Ramakavelo - 2018)

Religion
29/07/18
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

“41 Mety hisy ny vahiny izay tsy anisan'ny Israelita vahoakanao; kanefa niainga avy any an-tany lavitra izy hankaty noho ny aminao, 42 satria nandre ny lazanao lehibe sy ny fiarovanao mahery ary ny fahefana ampiharinao. Rehefa tonga hivavaka mitodika amin'ity tempoly ity izy, 43 dia mba mihainoa avy any an-danitra toeram-ponenanao Ianao, TOMPO o, ka manaova araka izay rehetra angatahiny. Izany no hahalalan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany Anao sy hanajany Anao tahaka ny ataon'ny Israelita vahoakanao ary hiekeny fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'ity trano naoriko ity. ”
- (1 Mpanjaka 8. 41 - 43)
(Photo: Tahina Ramakavelo - Jérusalem, Israel, 2017)

Religion
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
29/07/18

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

“37 Mety hisy mosary eto amin'ity tany ity na areti-mandringana, mety ho mainan'ny rivotra na ho lo am-potony ny vary, na koa hisy andiam-balala sy sompanga tonga; mety hisy fahavalo manao fahirano ireo Israelita ao amin'ny tanana anankiray, na koa hipoitra ny fahoriana aman'areti-mifindra isan-karazany. 38 Rehefa ny olona tsirairay na ny Israelita vahoakanao no samy mahatsapa ny fahoriam-pony, ka manandra-tanana mitodika amin'ity trano ity ary manao vavaka amam-pifonana isan-karazany, 39 dia mba mihainoa avy any an-danitra toeram-ponenanao Ianao, TOMPO o, ka mamela heloka azy; ary midira an-tsehatra Ianao ka araka ny sori-dalana rehetra nizorany anie no samy hamalianao azy avy, satria fantatrao ny fony; eny, Ianao dia Ianao irery ihany no mahalala ny fon'ny olombelona rehetra. 40 Izany no hataonao amin'ny Israelita, dia ny mba hanajany Anao mandritra ny andro rehetra hiainany eto amin'ity tany nomenao ny razanay ity. 41 Mety hisy ny vahiny izay tsy anisan'ny Israelita vahoakanao; kanefa niainga avy any an-tany lavitra izy hankaty noho ny aminao, 42 satria nandre ny lazanao lehibe sy ny fiarovanao mahery ary ny fahefana ampiharinao. Rehefa tonga hivavaka mitodika amin'ity tempoly ity izy, 43 dia mba mihainoa avy any an-danitra toeram-ponenanao Ianao, TOMPO o, ka manaova araka izay rehetra angatahiny. Izany no hahalalan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany Anao sy hanajany Anao tahaka ny ataon'ny Israelita vahoakanao ary hiekeny fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'ity trano naoriko ity. ” - (1 Mpanjaka 8. 37 - 43)
(Photo: Safidy Andrianantenaina - Antananarivo, 2016)

Religion
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo
29/07/18

Appel à la prière pour Madagascar

"37 Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladie, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand l’ennemi assiégera ton peuple dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s’abattra sur lui, 38-39 si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel, le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t’adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais le cœur de tous les humains. 40 De cette manière, ils te craindront tout le temps qu’ils vivront sur l’étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. 41 Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël entend parler de toi et vient d’un pays lointain 42 – car les étrangers apprendront que tu es un grand Dieu qui agit en déployant sa puissance – quand un étranger viendra prier dans ce temple, 43 veuille l’écouter depuis le ciel, la demeure où tu habites, et lui accorder tout ce qu’il t’aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront, ils te craindront comme le fait ton peuple Israël et ils reconnaîtront que le temple que j’ai construit t’appartient.” (1 Rois 8. 37 - 43)
(Photo: Fara Andrianarivo - Jérusalem, Israel, 2018)

Religion
28/07/18
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Andriamanitra o, omeo prezida tia vahoaka ny Malagasy amin'ny 2019. Andao isika eto samy hiaraka hivavaka hangataka amin'Andriamanitra, mba hizotra tsara anie ny fifidianana prezida eto; Mba omen'Andriamanitra prezida tia vahoaka anie ny Malagasy. Ary dia mba hiadana sy ho finaritra sy ho sambatra anie ny Malagasy be dia be eto. Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, dia hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra.
"Koa izao no teniko aminareo: na inona na inona hangatahinareo amin'ny vavaka ataonareo, inoy fa efa azonareo, dia hotanteraka aminareo tokoa. "
- (Marka 11.24)
"Rehefa ny olo-marina no mitondra , dia faly ny vahoaka; fa rehefa ny olon-dratsy no mifehy, dia misento ny vahoaka."
- (Ohabolana 29. 2)
(Photo: Safidy Andrianantenaina - Antananarivo, 2015)

Famille
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo
28/07/18

Appel à la prière pour Madagascar

Voilà pourquoi nous prions pour Madagascar. Nous sommes convaincus que Dieu a un plan pour Madagascar. C'est la raison pour laquelle on lance un appel aux Malgaches, à la diaspora et aux amis de Madagascar à s'unir dans la prière afin que le plan de Dieu et ses promesses deviennent réalité dans notre merveilleux pays. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le pays!
“Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, - je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.” (2 Chroniques 7. 14)
“Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras puissant. Quand l’étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l’endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera! Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite.” (1 Rois 8. 41 - 43)
(Photo: Tahina Ramakavelo - Jérusalem, Israel, 2017)

Famille
27/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Appel à la prière pour Madagascar

Madagascar est une île de l’océan Indien séparée du reste du continent Africain par le canal de Mozambique. Antananarivo est la capitale Madagascar. Le pays compte aujourd’hui 25 millions d’habitants. (50% des Malgaches ont moins de 25 ans.) Madagascar est une île magnifique dotée de richesses naturelles immenses. C’est la quatrième plus grande île du monde. Sa superficie est environ 587.041 km². Ses ressources, sa faune et sa flore en font un endroit unique sur Terre. La plupart des espèces que l’on retrouve sur l’île sont endémiques. Mais simultanément la différence avec la situation réelle vécue dans le pays nous attriste souvent profondément. Madagascar fait partie en effet l’un des pays les plus pauvres de l’Afrique selon le rapport économique de la Banque mondiale (2017). (9 Malgaches sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté.) Nous sommes pourtant convaincus que Dieu a un plan pour Madagascar. C'est pourquoi nous appelons tous les chrétiens de Madagascar à s'unir dans la prière afin que Dieu, ses plans et ses promesses deviennent réalité dans notre merveilleux pays!
“Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance.” (Jérémie 29. 11)
(Photo: Antananarivo, Madagascar, 2017)

Education
26/07/18
Info Chrétienne
Source: https://www.infochretienne.com/

Prier pour que la situation actuelle s'améliore

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir la situation actuelle. Madagascar est le seul pays qui s’appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre. Depuis son indépendance, en 1960, Madagascar n’a cessé de s’appauvrir, et rien ne semble pouvoir inverser cette tendance. Le déclenchement d’une nouvelle crise peut intervenir à tout moment. Madagascar est aujourd'hui l’un des pays les plus pauvres de l’Afrique selon le rapport de la Banque mondiale (2017). En 1970 on comptait 30% de pauvres à Madagascar. Aujourd'hui 92% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Les spécialistes parlent de mystère malgache. La terre est pourtant fertile, le sous-sol est riche en ressources et la pression démographique serait raisonnable. Le pays n’est pas en conflit, mais la crise s’intensifie. Les ressources naturelles sont aux mains de concessions étrangères. Les élites sont déconnectées de la population. La corruption est endémique. Le pays serait dans une impasse politique et un déclin économique. Et c’est l’immense majorité de la population les plus pauvres qui paient le plus lourd tribu: Insalubrité, malnutrition, manque d’eau propre, absence d'assainissement, recrudescence de maladies. Que les promesses de Dieu pour son peuple qui sont écrites dans la Bible se réalisent dans notre pays. Que Dieu ait pitié de Madagascar!

Economie
25/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier sans cesse en toutes circonstances

Nos journées sont surchargées. Le travail, la famille, les loisirs nous occupent tellement que nous ne trouvons plus le temps de nous arrêter pour nous tourner vers Dieu. Pourtant la prière constitue une dimension essentielle de la foi chrétienne : Invocation, supplication, intercession, louange – personnelles ou collectives – ces diverses formes de conversation avec Dieu sont aussi importantes pour notre vie intérieure que la respiration pour notre corps.
“Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance (...)” (Éphésiens 6. 18)
“Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.” (Philippiens 4. 6)

Famille
24/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour la réconciliation nationale

Prier pour que la réconciliation nationale se fasse dans le pays très prochainement. Prier pour l'unité des Malgaches. Que les politiciens se réconcilient. Que tous les Malgaches de tous les tribus ethniques arrivent à vivre ensemble en harmonie et en paix. Que cette différence d'ethnie ne soit plus une barrière entre le peuple. Plus les gens de tous tribus se rapprocheront de Jésus-Christ et de sa croix, plus ils se rapprocheront les uns des autres. Cette unité spirituelle si imparfaitement visible aujourd'hui sera glorieusement manifestée dans le ciel.
“Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.” (Apocalypse 7. 9)
(Photo: Street Song - Antananarivo, 2017)

Culture
23/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les 6 provinces de Madagascar

Prier pour que la paix règne dans les grandes villes et aussi dans les campagnes. Que la majorité de la population puisse manger des bonnes choses du pays. Prier pour que les dirigeants de chaque province acceptent Jésus Christ. Prier pour les 22 régions de Madagascar pour que la parole de Dieu soit prêchée dans toutes les régions.
“Si vous acceptez d’obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l’épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme.” (Ésaïe 1. 19 - 20)
“Si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd’hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu : Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d’enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie.” (Deutéronome 28. 1 - 6)

Economie
22/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour la relance de l'économie

Que la nouvelle génération se lève et marche ensemble à reconstruire le pays. Prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans le pays. Prier pour que les Malgaches aient envie de rebâtir leur pays. Prier pour que les diasporas se mobilisent à rebâtir leur pays. Prier pour que beaucoup d'investisseurs étrangers viennent à Madagascar pour relancer l'économie du pays. Au temps de Néhémie, le peuple d'Israël était malheureux de voir leur pays détruit, et Néhémie a fait un appel à son peuple à rebâtir Jérusalem. Que la nouvelle génération Malgache soit prête à rebâtir Madagascar.
“L'Eternel rebâtit Jérusalem, Il rassemble les exilés d'Israël.” (Psaumes 147. 2)
“Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre.” (Néhémie 2. 17)
“Car les îles espèrent en moi, (...) Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, Et leurs rois seront tes serviteurs; Car je t'ai frappée dans ma colère, Mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi.” (Ésaïe 60. 9 - 10)
(Photo: Antananarivo, Madagascar, 2017)

Economie
21/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les sans-abris dans la rue de la Capitale

Les sans-abris augmentent de jour en jour. Ce sont des gens considérés comme des marginaux de la société. Dans la capitale Antananarivo ils vivent dans les rues. Pour se nourrir ils vont chercher dans les poubelles. L’Etat malgache ne fait pas grand chose pour les aider. Ce sont majoritairement les ONG chrétiennes qui se trouvent dans la Capitale qui aident ces gens défavorisés. Que l'Etat malgache construise des logements sociaux pour les gens défavorisés. 70% de la population de la Capitale vivent dans des bidonvilles. (Source: ONU Habitat, 2015)
“Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement: tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays.” (Deutéronome 15. 11)
“(...) Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.” (Actes des Apôtres 20. 35)
“Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli.” (Matthieu 25. 35)
(Photo: Safidy Andrianantenaina - 2016)

Famille
20/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les gens de la région du Sud

Que l’Etat investisse dans des infrastructures pour pallier à la sécheresse. Que les régions du Sud du pays soient épargnés par la famine et la sécheresse. La pluie se fait rare pendant la saison sèche et la famine s'installe dans la région Sud de l'île. (6 mois par année)
L’Etat malgache n’apporte pas de solution pérenne pour la population jusqu'à maintenant. Pourtant on peut bien construire des barrages dans cette région. Il y a en effet beaucoup de fleuves qu’on peut utiliser pour irriguer en eaux la région du Sud de l'île. Lors de la famine et de la sécheresse dans cette région du Sud les gens n’ont rien à manger. Les gens se nourrissent avec seulement des cactus. C’est la seule plante qui résiste à la sécheresse.
“Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, (...) quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques; si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son coeur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; (...)” (1 Rois 8. 37 - 39)

Famille
19/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les gens de la région du Nord et de l’Est

Prier pour que Dieu intervienne dans les régions Nord et Est du pays pendant les saisons cycloniques. Chaque année de violents cyclones frappent Madagascar et font des dégâts considérables. Des vies sont perdues, des infrastructures détruites, et de nombreuses personnes deviennent des sans abris dans les régions côtières de l'île. Les gens qui vivent dans les bas quartier de la capitale Antananarivo sont aussi toujours victimes des inondations pendant la période cyclonique. Que Dieu épargne Madagascar des catastrophes naturelles, en particulier les cyclones tropicaux.
“Quand Dieu détruit, personne ne reconstruit, (...) Quand il retient l’eau, tout est sec. Quand il la laisse couler, elle détruit la terre.” (Job 12. 14 - 15)
“Fais donc la paix avec Dieu, et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur.” (Job 22. 21)
(Photo: Antananarivo, Madagascar, 2017)

Famille
18/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les gens défavorisés

Prier pour les gens défavorisés pour qu’ils aient ce dont ils ont besoin. Que la compassion et l’amour du prochain se manifestent dans le pays. On compte actuellement 25 millions d’habitants à Madagascar. 92% de la population Malgache vivent dans la pauvreté. Beaucoup de familles n’ont pas les moyens de manger à leur faim. 9 Malgaches sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ils n’ont pas les moyens de manger trois fois par jour et ne mangent plus le matin. Le soir ils mangent seulement du riz avec des légumes. Les viandes et les fruits deviennent des produits de luxe pour la majorité de la population.
“S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton coeur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins.” (Deutéronome 15. 7 - 8)
(Photo: Tahina Ramakavelo - Antananarivo, Madagascar, 2018)

Famille
17/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour l'évangélisation de la parole de Dieu

Prier pour que Dieu utilise beaucoup de gens pour partager l'évangile dans le pays. Prier pour que chaque maison et chaque famille à Madagascar cherchent Dieu. Si un chrétien arrive à amener une personne à Jésus Christ pendant une année, alors le nombre de personnes sauvées sera doublé.
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.” (Matthieu 28. 19- 20)
“Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.” (Josué 1. 8)
“Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.” (Deutéronome 6. 7)
(Photo: Tahina Ramakavelo - Antananarivo, Madagascar, 2018)

Famille
16/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour qu'il y ait un changement de mentalité

Une invitation à changer de mentalité pour sortir de la pauvreté. Que le pauvre dise je suis riche! Premièrement demeurer dans la pauvreté n’est pas une fatalité. Deuxièmement sur ce chemin, Dieu nous assiste, lui qui veut voir les siens “prospérer à tous égards.” Troisièmement, vous êtes déjà riche. Malgré les défis réels auxquels vous faites face, vous avez déjà des forces et des ressources à faire valoir dans le combat contre la pauvreté.
“(...) Que le faible dise : Je suis fort !" (Joël 4. 10)
“(...) je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l’es spirituellement.” (3 Jean 1. 2)
"Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.” (2 Corinthiens 10. 5)
“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.” (Romains 12. 2)
(Photo: Safidy Andrianantenaina - Antananarivo, 2015)

Education
15/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les jeunes et les adolescents

Prier pour les jeunes et les adolescents Malgache d'aujourd'hui pour qu’ils connaissent Jésus. 50% de la population à Madagascar ont moins de 25 ans. Ce sont les jeunes qui sont l’avenir du pays. Que les jeunes entendent l’évangile. Que la parole de Dieu soit prêchée et enseignée dans les établissements publics. Que la Bible soit enseignée dans les écoles primaires, secondaires et aussi à l'Université.
“Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.” (Osée 4. 6)
“Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas.” (Proverbes 22. 6)
“Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? – En obéissant à ta parole, Seigneur.” (Psaumes 119. 9)
(Photo: Paul Bert Rossy Rahasimanana - Antananarivo, 2018)

Education
14/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour que le plan de Dieu se réalise dans le pays

Prier pour que le royaume de Dieu progresse dans les différentes sphères d’influence de la société: Famille, Education, Religion, Culture, Politique, Economie, et Loisirs. Prier pour que toutes les promesses de Dieu écrites dans la Bible pour son peuple se réalisent également à Madagascar. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le pays comme les prophètes ont prophétisé! Notre rêve un Madagascar riche et prospère!
“Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance.” (Jérémie 29. 11)
“Si l'Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera : c'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Eternel, (...)” (Nombres 14. 8 - 9)
(Photo: Tahina Ramakavelo - Antananarivo 2018)

Economie
13/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour que beaucoup de Malgaches acceptent Jésus-Christ

Que Dieu envoie beaucoup de personnes pour partager l’évangile à Madagascar.
Que la majorité de la population soit prête pour la venue de Jésus-Christ.
Que les 6 provinces de Madagascar soient à Jésus-Christ. Madagascar sera sauvé!
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.” (Matthieu 28. 19 - 20)
“Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur.” (Luc 1. 17)
“(...) Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante.” (Jean 10. 10)

Religion
12/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour l'avancement du royaume de Dieu

Prier pour le pays, les régions, les villes, les quartiers, et les familles. Prier pour que le royaume de Dieu progresse dans les différentes sphères d’influence de la société : Famille, Education, Religion, Culture, Economie, Politique, et Loisirs.
“Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.” (Philippiens 2. 15)
“C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste.” (Matthieu 5. 16)
(Photo: Tahina Ramakavelo - Antananarivo 2018)

Religion
11/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour qu’il y ait un vrai réveil

Prier pour que les chrétiens de Madagascar s’unissent. Ce sont les chrétiens qui doivent amener le changement dans le pays par le changement de comportement et de mentalité. Que cette année de prière pour Madagascar déclenche un réveil national.
“Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,-je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.” (2 Chroniques 7. 14)
“C'est pourquoi il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera.” (Ephésiens 5. 14)
(Photo: Ravo Andriamparany, Soatanana 2018)

Religion
10/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour l'unité des chrétiens

Que les différentes dénominations entre les églises chrétiennes ne soient plus un blocage entre le peuple de Dieu. Qu’il y aient des conférences œcuméniques et autres manifestations évangéliques. Que les chrétiens arrivent à travailler ensemble dans le pays pour faire avancer le royaume de Dieu et pour plus d’impact. Que les chrétiens de Madagascar soient unis au nom de Jésus-Christ!
“En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine.” (Ephésiens 2. 14)
“Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.” (Jean 17. 11)
(Photo: Andry Andriarimalala, 2018)

Religion
09/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour la repentance nationale

Prier pour que les Malgaches se retournent vers Dieu et fassent appel à Dieu. Que beaucoup de Malgaches acceptent Jésus Christ.
“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. (...)” (1 Timothée 2. 5 - 6)
“Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas.” (Jérémie 33. 3)
(Photo: Street Song - Antananarivo 2017)

Religion
08/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour la liberté d’expression

Que chacun puisse se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés d'opinion, de circulation et de réunion à travers tout le pays. Que plus personne ne soit arrêtée arbitrairement, détenue ou emprisonnée à cause de son opinion politique ou de toute autre opinion. Que ceux qui manifestent leur mécontements à la radio et/ ou dans les rues n'insultent pas les autorités avec des discours de haine et/ ou à une incitation à la haine. Tous les jours les opposants manifestent dans la rue de la Capitale et paralysent l'économie du pays qui est déjà en faillite. Depuis 25 avril 2018 les fonctionnaires sont en grève.
“Tu n’insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple.” (Exode 22. 28)
“Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.” (Romains 13. 1 -2)
(Photo: Livasoa Razafindrasolo - Antananarivo 2018)

Communication
07/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les militaires

Les militaires ne veulent plus être impliqués dans le conflit actuel et laissent aux politiciens le soin de trouver une solution politique aux problèmes politiques actuelles que traverse le pays. Prier pour les militaires pour qu’ils acceptent Jésus comme leur Chef. Prier pour qu'il n'y ait plus de coup de d'Etat à Madagascar. Qu'il n'y a plus de prise de pouvoir par la force. Prier aussi pour qu'il n'y ait plus de tuerie dans la rue de la Capitale à Antananarivo. Qu’on puisse manifester librement et calmement dans la rue.
“(...) De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes; Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, Et il n'y aura personne pour les troubler; Car la bouche de l'Eternel des armées a parlé.” (Michée 4. 3 - 4)
(Photo: Dester Tsihoarana - Antananarivo, 2018)

Politique
06/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour que les Malgaches aient un bon président

Un bon président est un modèle qui va faire la volonté de Dieu.
Un bon président va réaliser ce qu’il a dit pendant la période de propagande.
Un bon président va combattre la corruption à Madagascar.
Un bon président va se soucier réellement de la vie des gens.
Un bon président va amener les Malgaches à revenir à Dieu.
“Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité! C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence.” (Daniel 2. 20 - 21)
“Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple.” (Psaumes 118. 26)
(Photo: Livasoa Razafindrasolo - Antananarivo 2018)

Politique
05/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour les membres du gouvernement

Prier pour que les membres du gouvernement malgache reçoivent la sagesse et l’inspiration de Dieu pour prendre leurs décisions. Prier pour que Dieu envoie beaucoup de gens pour partager l’évangile aux membres du gouvernement. Prier à Dieu pour qu’il y ait un programme d'évangélisation au niveau de la présidence et aux membres du gouvernement malgache très prochainement.
“Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien ! (...)” (Psaumes 127 .1)
“Un peuple mal gouverné va à sa perte. Un grand nombre de conseillers donne la victoire.” (Proverbes 11. 14)
“Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. (...)” (1 Timothée 2. 2)
(Photo: Présidence de la République de Madagascar, 2018)

Politique
04/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour l'élection présidentielle

Prier pour que l'élection présidentielle malgache prévu pour cette année 2018 se déroule bien dans le calme et la transparence. L'élection présidentielle aura lieu au plus tard à la fin de l'année de 2018. Que le résultat de cette élection soit accepté par tous et qu’il n’y ait pas de crise post-électorale. Veuillez prier pour que la volonté de Dieu se fasse et que son règne vienne.
“Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.” (Exode 18. 21)
(Photo: Livasoa Razafindrasolo - Antananarivo 2018)

Politique
03/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour une alternance démocratique

Depuis l'indépendance du pays de 1960 jusqu'à maintenant il n’y a jamais eu une vraie alternance démocratique de pouvoir. Malheureusement c’est toujours par un coup d’Etat et, ou des tueries que quelqu'un prenne le pouvoir. Prier pour qu’il n’y ait plus de coup de d’Etat à Madagascar. Qu'il n’y a plus de tuerie dans la rue de la Capitale à Antananarivo. Qu’on puisse se manifester librement dans la rue. Au début de la manifestation organisée par les opposants au régime en avril 2018 les militaires ont tiré sur les manifestants occasionnant des morts. Il y avait aussi des tueries dans la Capitale à Antananarivo en 1972, 1991, 2002, 2009 et 2018. Tous les 10 ans environ il y a une crise cyclique dans le pays. Que cette malédiction soit stoppée et brisée.
“Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.” (Jérémie 29. 7)
“Obéissez aux autorités à cause du Seigneur : au roi parce qu’il est le chef de tous, et aussi aux gouverneurs. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien.” (1 Pierre 2. 13 - 14)
“Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie; Quand le méchant domine, le peuple gémit.” (Proverbes 29. 2)
(Photo: Pov, 2018)

Politique
02/07/18
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour le monde politique et les politiciens

Prier pour les membres du gouvernement et les députés malgaches. Que les politiciens arrivent à trouver une solution politique aux problèmes politiques actuels. Que des politiciens avec la crainte de Dieu dirigent notre pays dans la justice et la vérité. Que des personnes remplies de l'Esprit de Dieu comme Daniel, Joseph et Esther se lèvent et prennent leur place en politique, afin qu'ils puissent aider dans les situations de crise et que Dieu soit glorifié. Que les politiciens se laissent conduire selon la volonté de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le monde de la politique. Prier pour qu'on mette en place un gouvernement selon les principes du royaume de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite à Madagascar comme au ciel. Que la justice de Dieu soit amenée là ou il n’y a pas de justice. Madagascar fait partie aujourd'hui des 25 premiers pays les plus corrompus. Selon le rapport de la Transparency international, Madagascar se classe 155e sur 180 pays (2017).
“La justice élève une nation; mais le péché est la honte des peuples.” (Proverbes 14. 34)
“Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. ” (1 Timothée 2. 2)
(Photo: Pov, 2018)

Politique
01 juillet
Madagascar for Christ
Auteur: Tahina Ramakavelo

Prier pour que la situation actuelle s'améliore

Madagascar est le seul pays qui s’appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre. Depuis son indépendance, en 1960, Madagascar n’a cessé de s’appauvrir, et rien ne semble pouvoir inverser cette tendance. Le déclenchement d’une nouvelle crise peut intervenir à tout moment. En 1970 on comptait 30% de pauvres à Madagascar. Aujourd'hui 92% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Les spécialistes parlent de mystère malgache. La terre est pourtant fertile, le sous-sol est riche en ressources et la pression démographique serait raisonnable. Le pays n’est pas en conflit, mais la crise s’intensifie. Les ressources naturelles sont aux mains de concessions étrangères. Les élites sont déconnectées de la population. La corruption est endémique. Le pays serait dans une impasse politique et un déclin économique. Et c’est l’immense majorité de la population les plus pauvres qui paient le plus lourd tribu: Insalubrité, malnutrition, manque d’eau propre, absence d'assainissement, recrudescence de maladies. Que les promesses de Dieu pour son peuple qui sont écrites dans la Bible se réalisent dans notre pays. Que Dieu ait pitié de Madagascar!
"Car les îles espèrent en moi, (...) Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, Et leurs rois seront tes serviteurs; Car je t'ai frappée dans ma colère, Mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi." (Esaïe 60. 9 - 10)
(Photo: Andriamparany Mickael - Antananarivo 2017)

Economie